• Telefoon 088 356 20 00
 • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Professioneel Opvoeder kort verblijf

Professioneel Opvoeder kort verblijf

​​​​​​​Entrea lindenhout biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun professionele opvoeders, bij wie het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Het liefst bieden wij die hulp thuis. Als het nodig is dat een kind of jongere tijdelijk buiten huis wordt opgevangen, dan maken we bij voorkeur gebruik van opvang in de natuurlijke omgeving van het kind (netwerkpleegzorg) of van een pleeggezin, met daarbij een grote gerichtheid op een snel herstel van de thuissituatie.

Deze visie en aanpak sluit aan bij de manier waarop de gemeente Ede wil werken. Voor díe jongeren uit de gemeente Ede, waarbij een verblijfscrisis niet opgelost kan worden met (netwerk)pleegzorg wil de gemeente Ede in samenwerking met entrea lindenhout, gebruik maken van professionele opvoeders, die gericht zijn op een zo kort mogelijk verblijf in het gezinshuis, en dus een zo snel mogelijke terugkeer naar huis.

Het gezinshuis kort verblijf Ede, is een kleinschalig gezinshuis (0 tot maximaal 4 jongeren), met professionele opvoeders, die zich richten op kort verblijf en crisisopvang. Ede en entrea lindenhout zoeken voor dit kort verblijf gezinshuis in Ede:
​​​​​​
PROFESSIONELE OPVOEDER(S) kort verblijf m/v

​​​​
​​​​​​​​​​Een professionele opvoeder kort verblijf is een meester in het geruststellen. De opvoeder is verantwoordelijk over een 24-uurssituatie, zeven dagen per week. De professionele opvoeder biedt in een huis in Ede opvang en hulpverlening aan 1 tot 4 kinderen in een zo alledaags mogelijke leefsituatie. De ervaring heeft geleerd dat de combinatie met nog thuiswonende kinderen ingewikkeld is.

Het vak van professioneel opvoeder kort verblijf is behoorlijk intensief; het vergt een 24 x 7 x 365 beschikbaarheid. De professionele opvoeder staat hier niet alleen in. Vanuit entrea lindenhout wordt de opvoeder ondersteund rondom alle inhoudelijke en praktische vragen rondom de opgevangen kinderen en jongeren. Ook is er altijd een gezinsregisseur vanuit het Sociaal Team Ede betrokken die een belangrijke rol heeft in het sturen op de tijdelijkheid van het verblijf en het inzetten van de juiste ondersteuning om dat mogelijk te maken.

Belangrijk: De professionele opvoeders komen niet in dienst bij entrea lindenhout. Het gezinshuis is een zelfstandige onderneming, welke gebruik maakt van een gezinswoning in eigendom van de gemeente Ede.

Als professionele opvoeder zorgt hij/zij voor deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching en maken daarbij gebruik van een uitgebreid pakket aan scholings- en ondersteuningsmogelijkheden van entrea lindenhout, waaronder ondersteuning bij het leveren van de beste zorg, bij het ondernemerschap en bij de deskundigheidsbevordering en de persoonlijke ontwikkeling.
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Wat zijn de taken?

Bij kinderen en jongeren die in een crisissituatie worden opgevangen, en ook bij hun ouders, is er altijd sprake van een vorm van ontreddering, een (relatieve) chaos. De professionele opvoeder moet goed met die dynamiek overweg kunnen, het overzicht kunnen bewaren en rust kunnen aanbrengen, zodat de ouders en de jeugdige weer vertrouwen krijgen dat er nieuwe mogelijkheden gevonden kunnen worden.

Dat leidt tot de volgende taken:

 • De professionele opvoeder kort verblijf is er voor de opvang, verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren die in een (acuut ontstane) situatie verkeren, waarbij directe opvang noodzakelijk is. Het kan hierbij gaan om kinderen en om jongeren, maar de verwachting is dat pubers het meest van deze vorm van opvang gebruik gaan maken.
 • De professionele opvoeder zet een ‘setting’ neer, die gericht is op ‘wonen in het eigen gezin, logeren in het gezinshuis’, met als insteek dat het logeren zo kort als mogelijk duurt. Dat houdt onder andere in: aanbrengen van rust en overzicht in de (crisis)situatie; in beeld brengen van kansen en knelpunten voor kinderen/ jongeren en voor de ouders, en het zo snel mogelijk aan de slag gaan met het vormgeven van die kansen.
 • De professionele opvoeder werkt intensief samen met de ouders van de kinderen of jongeren. Ouders moeten zoveel mogelijk in regie blijven bij het zoeken naar een oplossing en nieuw perspectief, en de professionele opvoeder heeft de opdracht om ouders daarbij optimaal te ondersteunen.
 • De professionele opvoeder heeft veel aandacht voor de rest van het netwerk van het kind of de jongere. Daarbij gaat het om school, de vriendenkring van de jongere, familie, de sportclub.
 • De professionele opvoeder heeft dus met veel partijen te maken: uiteraard met het kind, en met de ouders. Maar ook moeten per kind verschillende samenwerkingslijnen met de familie, de school, de vriendenkring, en andere actoren in het netwerk onderhouden worden. Én uiteraard met het hulpverlenersteam: zie volgende bullit.
 • De professionele opvoeder vormt samen met een gedragswetenschapper, een gespecialiseerde ambulant hulpverlener, en een gezinsregisseur van Ede een team, waarbinnen voortdurende, transparante afstemming en samenwerking plaatsvindt. Die samenwerking vindt vaak in een hoog tempo plaats, zonder in eerste instantie veel achtergrondinformatie. Helder inventariseren en observeren, en snel richting kiezen behoren tot de collectieve competenties van het hulpverlenersteam.
 • De professionele opvoeder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering rondom het gezinshuis.
 • Als de professionele opvoeder ervoor kiest om niet te wonen in het daarvoor bestemde gezinshuis en samen te werken met een team van pedagogisch ondersteuners, dan draagt de professioneel opvoeder de eindverantwoordelijkheid voor een veilig pedagogisch leefklimaat.

Wat vragen wij?

Professionele opvoeder kort verblijf moet beschikken over een grote persoonlijke stabiliteit en stressbestendigheid. Deze moet goed overzicht kunnen aanbrengen in een complexe situatie, en op het juiste moment de juiste sturing kunnen geven. De professioneel opvoeder kan hoofdzaken van bijzaken scheiden, zo ook de verantwoordelijkheden per hulpverlener en ouders van het kind. De opvoeder is gericht op de vragen van kinderen/ jongeren en hun ouders, kan overweg met de dynamiek van plotselinge plaatsingen en veel wisselingen, en is tegelijkertijd in staat het eigen dagelijkse leven in een kalme balans te houden.

Daartoe is nodig:

 • Een HBO werk- en denkniveau.
 • Werkervaring binnen en bekendheid met de jeugdzorg
 • Het vermogen om te engageren maar ook positioneren.
 • Een sterk reflectief, lerend en probleemoplossend vermogen.
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders, familie, scholen, externe instanties en dergelijke;
 • Communicatieve en pedagogische vaardigheden voor het op 7 maal 24 uurs basis begeleiden van jeugdigen (vaak met gedragsproblematiek). Daarvoor is veel empathie en geduld nodig, maar ook het vermogen om te sturen en te corrigeren
 • Het vermogen een duidelijke, consequente pedagogische structuur te kunnen realiseren en daarbinnen op een creatieve manier te kunnen werken;
 • In staat zijn de regievoering op zich te nemen in het kader van de eigen onderneming;
 • Kennis van de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden om daar positief aan bij te dragen.

Wat bieden wij?

Het gezinshuis kort verblijf in Ede richt zich op kortdurende opvang. De inzet is dus niet om een gezinshuis op te zetten dat gebaseerd is op ‘voldoende gebruik van de opnamecapaciteit’, maar op zo kort mogelijke trajecten die ondersteunend zijn geweest bij een succesvolle stabilisering en herstel van de thuissituatie. Dat betekent dat er geregeld sprake zal zijn van een lage bezetting of misschien zelfs leegstand. Sterker: leegstand is een goed teken. Tegelijkertijd moet het gezinshuis wel permanent beschikbaar en stand-by zijn. Het gaat dus om een ‘brandweermodel’. Ook daar is de inzet om de brandweer zo weinig mogelijk daadwerkelijk aan het werk te laten zijn, terwijl ze wel voortdurend alert aanwezig zijn, en áls er interventie nodig is, dan moet dat ook een professionele, adequate en hoogkwalitatieve interventie zijn.

De professionele opvoeders krijgen een basisvergoeding voor de beschikbaarheid. Dit ‘stand-by tarief’ staat garant voor een jaaromzet dat als basis dient voor een modaal basisinkomen.

Zo gauw er daadwerkelijk kinderen of jongeren worden opgenomen intensiveert het werk, en stijgen ook de kosten (met name de verzorgingskosten). Het ‘stand-bytarief’ zal dan worden aangevuld met een dagtarief, dat afhangt van het daadwerkelijk gebruik.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mia Bouwmeister, coördinator entrea lindenhout via 06-23238343 of M.Bouwmeister@entrealindenhout.nl en Silas de Bruijn, Procesbegeleider Sociaal Domein, Gemeente Ede via 06-30713691 of silas.de.bruijn@ede.nl Zij beantwoorden graag al je vragen. Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt? Dan ontvangen we jouw CV en korte motivatie graag via onderstaande knop.

 • Nummer: 119
 • Locatie: Ede
 • Functiecategorie: Jeugdzorg,
 • Dienstverband: Vast,
 • Uren per week: 24/7
 • Contactpersoon vacature:
  Mia Bouwmeister
  06-23238343
  [javascript protected email address]
Solliciteer